วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

การบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร

ความรู้จากการบริหารโครงการเป็นความรู้ที่เกิดจากการกลั่นกรองจากการปฏิบัติของผู้มีประสบการณ์มานานหลายปี และเป็นแม่แบบใหญ่ที่มีรายละเอียด เนื้อหา และลำดับขั้นตอนอย่างมีระบบ มีความชัดเจนในรูปแบบเชิงโครงสร้าง และมีหลักการบริหารที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ ดังนั้นความรู้ด้านบริหารจัดการโครงการ จึงเป็นความรู้ที่ทุกคนควรจะศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวางแผน การสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานได้

องค์กรที่กำลังปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์แข่งขันในปัจจุบัน โดยพยายามที่จะกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ การบริหารโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น และสามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสนองความต้องการหรือปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การแสดงออกถึงภาวะผู้นำจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การเข้าใจบทบาทและเข้าใจกระบวนการสำคัญ ๆ ของการบริหารจัดการแต่ละขั้นตอนในวงจรโครงการที่ชัดเจนจะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ดีได้ สามารถประสานเชื่อมโยงกับความต้องการจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดี และสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้

วัตถุประสงค์ :

 1. รู้และเข้าใจในบทบาทของผู้บริหารโครงการ และสามารถประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการได้
 2. รู้และเข้าใจรายละเอียดขั้นตอน หรือวงจรการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดลำดับความคิด และกรอบความคิด ด้านบริหารจัดการที่ดีและมีทิศทางเดียวกัน
 3. สามารถสร้างและใช้เครื่องมือในการควบคุมโครงการ และนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้กับ ระบบงานในหน่วยงานของตนเอง อาทิ การออกแบบ KPI และการนำ KPI ไปในใช้ประโยชน์อย่างไร
 4. เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ด้านการตัดสินใจ การคิดอย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพการสื่อสาร เข้าใจปัจจัยความสำเร็จของการบริหารโครงการจากตัวแบบของบุคคลที่มีประสบการณ์

ระยะเวลาในการอบรม :
2 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • ความสำคัญของการบริหารโครงการ กับ วงจรการบริหารโครงการในมุมมองต่าง ๆ
 • บทบาทความสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ
 • ทบทวนหลักวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Basic Review)
 • โครงสร้างองค์การบริหารโครงการ
 • การเริ่มโครงการและแผนกลยุทธการบริหารโครงการ
 • ทบทวนระบบการศึกษาความเป็นไปได้โครงการและการประเมินโครงการ
 • การเลือกและการตัดสินใจโครงการอย่างเป็นระบบ
 • โครงสร้างหลักการบริหารจัดการ (Management Code Structure)

วันที่ 2

 • การบริหารความเสี่ยงโครงการ
 • กระบวนการจัดสรรหาและการคัดเลือกผู้ปฏิบัติโครงการ
 • วงจรการควบคุมโครงการ
 • ปัจจัยความสำเร็จการบริหารโครงการ
 • การประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมทดสอบ
 • การบริหารการก่อสร้าง
 • กลยุทธ์การควบคุมระบบข้อมูลข่าวสารและรายงานการบริหารโครงการ
 • การสิ้นสุดโครงการ / การส่งถ่ายโครงการ
 • กิจกรรมกลุ่ม เพื่อทดสอบการตัดสินใจ & การคิดอย่างเป็นระบบ
 • สอบถามปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย :

 • เจ้าของกิจการ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร
 • ผู้บริหารโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ วิศวกรอาวุโส
 • ผู้รับเหมา
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :

อาจารย์ภูดิศ เอกทัตร์

การศึกษา : Master Degree in Public Administration, National Institute of Developmen Administration เป็นผู้พัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรมการบริหารข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

ค่าอบรม :

ท่านละ 6,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
สมัครวันนี้ รับส่วนลดทันทีเหลือเพียงท่านละ 5,500 บาท เท่านั้น

เวลาอบรม
09:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

การบริหารโครงการมืออาชีพสมัยใหม่ (Modern Professional Project Management)

จากการรวบรวมข้อมูลของโครงการก่อสร้างกว่า 20,000 แห่ง เพื่อทำการสำรวจผลการบริหารโครงการ พบว่า มีโครงการก่อสร้างเพียง 30% ที่มีการบริหารโครงการได้เป็นไปตามแผนและค่าใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณ นอกนั้น 70% ประสบปัญหาทำงานล่าช้ากว่าแผน และค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ ซึ่งพบว่ามีจำนวนโครงการที่ล้มเหลวมีจำนวนมากกว่าโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สาเหตุส่วนใหญ่ของความล้มเหลวในการบริหารโครงการเพราะผู้จัดการโครงการไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการทำงานของตนเองที่ชัดเจนทำให้ไม่รู้ว่า ในแต่ละวันตนเองต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง และไม่มีเครื่องมือในการบริหารโครงการที่ดี

การที่จะบริหารโครงการให้เสร็จทันเวลา (Time) และอยู่ภายใต้เงิน (Cost) งบประมาณของสัญญานั้น ไม่ใช่เรื่องยากหากเข้าใจองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบในการบริหารโครงการ ตามสถาบัน PMI ซึ่งเป็นสถาบันที่นักบริหารโครงการทั่วโลกให้การยอมรับ การเข้าใจบทบาทหน้าตนเองในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และมีเครื่องมือในการบริหารโครงการ

Primavera Engineering and Construction เป็นโปรแกรมในการบริหารโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการที่ดีที่สุด และมีการนำองค์ความรู้ของสถาบัน PMI มาช่วยในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และจากผลการสำรวจของ ENR 2003 พบว่าเป็นโปรแกรม P3e/c เป็นโปรแกรมในการบริหารโครงการแบบ High – End ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก

เพราะฉะนั้นหลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้างด้วย Primavera จึงเหมาะกับหลายๆ คนที่มีหน้าที่ในการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน (Time) อยู่ภายใต้งบประมาณ (Cost) และผลงานที่ได้มีคุณภาพ (Quality) และได้เรียนรู้ลักษณะการบริหารโครงการที่เป็นรูปแบบมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกนิยมใช้กัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • สถาปนิก, วิศวกร, ผู้รับเหมา
 • ผู้ประสานงาน, นักวางแผนโครงการ
 • ผู้จัดการโครงการ ทุกสาขาธุรกิจ
 • ผู้บริหารองค์กรเอกชน ราชการ และบุคคลทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร
1.หลักการในการบริหารโครงการ ตามหลักการของ PMI (Project Management Institute)(12 ชม.)

 • วงจรในการบริหารโครงการและการจัดโครงสร้างความรับผิดชอบ (Project Life Cycle and Organization)
 • กระบวนการในการบริหารโครงการของแต่ละโครงการ (Project Management Processes for a Project)
 • การบริหารโครงการแบบบูรณาการ (Project Integration Management)
 • การบริหารขอบเขตงานโครงการ (Project Scope Management)
 • การบริหารเวลาในโครงการ (Project Time Management)
 • การบริหารค่าใช้จ่ายในโครงการ (Project Cost Management)
 • การบริหารคุณภาพในโครงการ (Project Quality Management)
 • การบริหารทรัพยากรบุคคลในโครงการ (Project Human Resource Management)
 • การบริหารการติดต่อประสานงานในโครงการ (Project Communications Management)
 • การบริหารความเสี่ยงในโครงการ (Project Risk Management)
 • การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ (Project Procurement Management)

2. การบริหารโครงการด้วยโปรแกรม Primavera ระดับเบื้องต้น (102 - Project Management module - Basic Course) (18 ชม.)

 • แนะนำโมดูลการบริหารโครงการของ Primavera Engineering & Construction และวงจรชีวิตของการบริหารโครงการ
 • อธิบายถึงการทำงานของ Project Management module
 • อธิบายถึงโครงสร้างโครงการ
 • สร้างโครงการ
 • สร้าง Work Breakdown Structure (WBS)
 • สร้างรหัสหน่วยงาน (Activity Code)
 • การเพิ่มหน่วยงาน (Activity)
 • การจัดการระบบเอกสารโครงการ
 • สร้างความสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 • การกำหนดและสั่งคำนวณแผนงาน
 • การกำหนดเงื่อนไขลงในแผนงาน
 • การกำหนดทรัพยากร
 • การระบุทรัพยากรและต้นทุนลงไปในแผนงาน
 • การวิเคราะห์ทรัพยากรและต้นทุน
 • เทคนิคในการปรับแผนงานโครงการให้เหมาะสม
 • การกำหนดแผนงานโครงการหลัก (การทำ Baseline)
 • การรายงานความก้าวหน้าโครงการ เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลโครงการ
 • การดูรายงานผลการดำเนินการ
 • การสร้างรายงาน
 • การสร้างเว็ปไซต์โครงการจากโปรแกรม

3. การบริหารโครงการด้วยโปรแกรม Primavera ระดับสูง (106 - Project Management module - Advanced Course) (12 ชม.)

 • การกำหนดสิทธิการใช้งานและบริหารความปลอดภัยของข้อมูล (Administration)
 • การกำหนดแผนงานเพื่อให้รองรับกับการทำงานในแบบหลายสกุลเงิน (Multi Currency)
 • การสร้างปฎิทิน (Creating Calendars)
 • การสร้างโครงการด้วย Project Architect
 • เรียนรู้คำสั่งและเงื่อนไขในการใช้งานเพื่อแก้ไขแผนงานด้วยคำสั่งเดียว (Global Change)
 • การวางแผนงบประมาณแบบบนลงล่าง (Top-down Budgeting)
 • การสร้างและกำหนดบัญชีต้นทุน (Defining & Assigning Cost Accounts)
 • ประมาณราคาแบบบนลงล่าง (Top-down Estimating)
 • การจัดลำดับความสำคัญโครงการ (Project Scoring)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management )
 • การกำหนดประเภทของเวลา (Duration Types)
 • การกำหนด % การเสร็จงาน (Calculating % Complete)
 • การคำนวณต้นทุน (Cost Calculations)
 • การวัดเนื้องานด้วยเทคนิค Earned Value และการกำหนดน้ำหนักของโครงการ (Weighted Milestones)
 • ข้อมูลสรุปโครงการ และ การตั้งคำนวณอัตโนมัติ (Summarizing Project Data & Job Services)
 • รูปแบบรายงานในการติดตามแผนงาน (Tracking Layouts)
 • การวิเคราะห์ทรัพยากรขั้นสูง (Advanced Resource & Role Analysis )
 • การปรับกำลังพลให้เหมาะสม (Leveling Resources)
 • รูปแบบการตั้งให้โปรแกรมคำนวณค่า Actual แบบอัตโนมัติ (Auto Computing Actual )
 • การนำข้อมูลโครงการเข้าและส่งออก (Importing and Exporting Projects)


4. การบริหารงานเอกสารก่อสร้างด้วยโปรแกรม Priamvera Expediton (E202 Expedition Professional) (18 ชม.)

 • แนะนำโปรแกรม Primavera Expedition
 • สร้างสมุดรายชื่อของบริษัท (Contract List )
 • การปรับแก้หน้าจอสำหรับแต่ละคน (Customized Screen)
 • การจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (Grouping, Sorting and Filter)
 • หลักการพื้นฐานของต้นทุน
 • สัญญา (Contract)
 • ประเด็น (Issue)
 • การสร้างโครงการใหม่
 • การติดตามและบันทึกเอกสารการขออนุมัติ (Submittal)
 • การออกจดหมายแตือน (Dunning Letter)
 • การบันทึก จดหมาย การขอรายละเอียดเพิ่มเติม (RFI) และโทรศัพท์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้


หลักการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ ERP และการบริหารโครงการ

หลักสูตรอบรมนี้เป็นการอธิบายรูปแบบ และประเภทของเอกสารที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งระบบ พร้อมอธิบาย เส้นทางการเดินทางเอกสาร (Workflow) ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารแบบต่างๆ กับแผนงานก่อสร้าง (Schedule) ตั้งแต่การบันทึกประจำวัน การประชุม การขออนุมัติ การออกจดหมายเตือน เป็นต้น หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจและสามารถใช้งานเอกสารได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเข้าใจถึงคำศัพท์หรือใช้โปรแกรม Expeditionได้ง่ายขึ้น

***หลักสูตรนี้ี่ยังไม่มีสอนในระบบการศึกษาของประเทศไทย
ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก และไม่สามารถหาเรียนได้จากที่อื่น***

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม
 • เข้าใจถึงหลักการของระบบเอกสารที่จำเป็นในการก่อสร้าง
 • เข้าใจถึงลำดับขั้นการไหลของเอกสาร ( Workflow)
 • สามารถมองเห็นขบวนการทำงานทั้งระบบในระบบเอกสารได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

สามารถใช้โปรแกรม windows ได้ และควรมีความรู้ด้านการวางแผนงานมาบ้าง สำหรับท่านที่ี่ต้องการความเข้าใจ ถึงศัพย์ภาษาไทย-อังกฤษในการเรียกเอกสาร หรือ ลำดับขั้นการไฟล์ของข้อมูล ควรลงหลักสูตร ระบบเอกสารสำหรับงานก่อสร้าง( Construction Documents & Workflow ) เพิ่มเติม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะมีเข้าใจดังนี้

 • สามารถที่จะเข้าใจกับระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งระบบ
 • สามารถอธิบายเหตุผลและการสัมพันธ์ของเอกสารแต่ละแบบได้
 • สามารถเข้าใจชื่อเรียกของเอกสารทั้งไทยและภาษาอังกฤษได้
 • สามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการจัดเก็บ เรียกใช้ และรายงานเอกสารที่ต้องใช้ได้
 • เข้าใจถึงความจำเป็นในการบริหารเวลา( Schedule)ว่าเกี่ยวข้องกับระบบเอกสารว่าเป็นอย่างไร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ หนึ่ง :

 • เนื้อหาที่สำคัญในเอกสารก่อสร้าง
 • ความสำคัญของระบบเอกสาร
 • ความสัมพันธ์ของระบบเอกสาร (Workflow)
 • การจัดเอกสาร การเรียง จัดกลุ่ม และคัดเอกสาร
 • การกำหนด WBS- Workbreak Down Structure
 • ระบบการจัดเรียงรายการวัสดุตาม CSI -Master Format
 • แนะนำโปรแกรม Primavera Expedition เพื่อช่วยในการจัดทำระบบเอกสารก่อสร้าง
 • ระบบบันทึกรายละเอียดติดต่อ ( Contract Lists )

วันที่ สอง :

 • การออกเอกสารนำส่ง
 • การออกจดหมายเตือน ( Dunning Letter )
 • เอกสารการขออนุมัติ
 • การขออนุมัติเป็นชุด ( Submittal Sets)
 • การควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ( Cost Control )
 • เอกสารประกันภัย
 • เอกสารการประชุม
 • เอกสารบันทึกประจำวัน
 • การขอสั่งซื้อ
 • ใบสั่งซื้อ ( Purchase order )
 • การขอเบิกเงินงวด
 • การติดตามแผนงานและปรับปรุงแผนงานก่อสร้าง
 • การขอรายละเอียดเพิ่มเติม (RFI)
 • การโทรศัพท์
 • การขอเพิ่ม-ลดงาน
 • การติดตามแบบก่อสร้าง
 • การติดตามแบบก่อสร้างเป็นชุด ( Drawing package)
 • ความปลอดภัย

ค่าอบรม
100,000 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:00 - 17:00 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

เทคนิคการวางแผนงาน CPM พร้อมฝึกปฎิบัติ

*** หลักสูตรนี้ไม่สามารถหาเรียนได้ในระัดับมหาวิทยาลัย นอกจากที่นี่ที่เดียว ***

หลักสูตรอบรมนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีและเทคนิคในการวางแผนงานโครงการ (Schedule) ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารโครงการ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎี และการทดลองฝึกวางแผนกับโครงการงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำปรึกษาและอธิบายขณะที่ผู้อบรมกำลังวางแผนงานโครงการ

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม
 • สามารถที่จะเขียนแผนงานโครงการ (Project Schedule) ได้เอง
 • สามารถเข้าใจในการบริหารเวลาได้ดีขึ้น

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารโครงการและคอมพิวเตอร์มาก่อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการบริหารโครงการ หรือ เริ่มเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบริหารโครงการทุกระดับ และันักศึกษา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ IT ที่เรียนด้านการบริหารโครงการ IT บริหารงานก่อสร้าง

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

 • สามารถเข้าใจหลักการบริหารโครงการ ด้วยการบริหารเวลา
 • สามารถเข้าใจถึงหลักการคำนวณเวลาในแผนงาน
 • สามารถเข้าใจถึงหลักการกำหนดเงือนไขในแผนงาน
 • สามารถวางแผนงานโครงการที่ต้องทำได้
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับโปรแกรมบริหารโครงการได้ดีขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่หนึ่ง :

 • อธิบายหลักการบริหารเวลา (Time Management) CPM - Critical Path Method
 • อธิบายหลักการวางแผนงานแบบต่างๆ
 • วงจรชีวิตของการบริหารโครงการ
 • อธิบายถึงหลักการของ Work Breakdown Structure (WBS)
 • อธิบายแผนงาน (Schedule) แบบ Early Start และ Late Finish
 • การสร้างกิจกรรมในโครงการ (Activity) และกิจกรรมย่อยในกิจกรรม (Step)
 • ประเภทของกิจกรรม (Activity Type)
 • การกำหนดค่าเงื่อนไขในแผนงาน (Constraints)
 • การคำนวณเวลาในแผนงาน (Scheduling Calculation)
 • เทคนิคการปรับเวลาแผนงาน
 • การติดตามความก้าวหน้าของงาน
 • รายงานแผนงานโครงการในรูปแบบต่างๆ
 • การติดตามประสิทธิภาพของโครงการด้วย S-Curve .

วันที่ สอง :

 • เลือกโครงการที่ต้องการฝึก
 • ทดลองวางแผนโครงการเอง (5 ชม.)
 • ตรวจและอธิบายข้อบกพร่องของแผนงานที่นักศึกษาทำ
 • ทดลองปฎิบัติการ (Workshop)
 • วางแผนโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร หรือ
 • วางแผนโครงการก่อสร้างอาคารสูง หรือ
 • วางแผนโครงการสำหรับหน่วยงานราชการ หรือ
 • วางแผนโครงการ IT สำหรับการ Implementation คอมพิวเตอร์ .
 • โดยจะให้ฝึกทำโครงการตามพื้นฐานของผู้เข้าอบรม

วิทยากร :

อ.เจษฎา ชีวะวิชวาลกุล (สอนภาคทฤษฎี)

วิศวกรรมระดับสามัญโยธา6716 ผู้ตรวจสอบอาคาร 0721/2550
วิศวกรโยธากรมศิลปากร ,ที่ปรึกษา มิตรสัมพันธ์เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ บจก.

อ.วินัย คิ้วสุวรรณศรี (สอนภาคปฏิบัติและประสบการณ์)

วิศวกรรมระดับสามัญโยธา 2637 ผู้ตรวจสอบอาคาร 0150/2550
ผู้จัดการบริษัทThai Obayashi Corp.Ltd.

ค่าอบรม :
7,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม :
09:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม :

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้