วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

หลักการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ ERP และการบริหารโครงการ

หลักสูตรอบรมนี้เป็นการอธิบายรูปแบบ และประเภทของเอกสารที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งระบบ พร้อมอธิบาย เส้นทางการเดินทางเอกสาร (Workflow) ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารแบบต่างๆ กับแผนงานก่อสร้าง (Schedule) ตั้งแต่การบันทึกประจำวัน การประชุม การขออนุมัติ การออกจดหมายเตือน เป็นต้น หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจและสามารถใช้งานเอกสารได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเข้าใจถึงคำศัพท์หรือใช้โปรแกรม Expeditionได้ง่ายขึ้น

***หลักสูตรนี้ี่ยังไม่มีสอนในระบบการศึกษาของประเทศไทย
ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก และไม่สามารถหาเรียนได้จากที่อื่น***

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม
 • เข้าใจถึงหลักการของระบบเอกสารที่จำเป็นในการก่อสร้าง
 • เข้าใจถึงลำดับขั้นการไหลของเอกสาร ( Workflow)
 • สามารถมองเห็นขบวนการทำงานทั้งระบบในระบบเอกสารได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

สามารถใช้โปรแกรม windows ได้ และควรมีความรู้ด้านการวางแผนงานมาบ้าง สำหรับท่านที่ี่ต้องการความเข้าใจ ถึงศัพย์ภาษาไทย-อังกฤษในการเรียกเอกสาร หรือ ลำดับขั้นการไฟล์ของข้อมูล ควรลงหลักสูตร ระบบเอกสารสำหรับงานก่อสร้าง( Construction Documents & Workflow ) เพิ่มเติม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะมีเข้าใจดังนี้

 • สามารถที่จะเข้าใจกับระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งระบบ
 • สามารถอธิบายเหตุผลและการสัมพันธ์ของเอกสารแต่ละแบบได้
 • สามารถเข้าใจชื่อเรียกของเอกสารทั้งไทยและภาษาอังกฤษได้
 • สามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการจัดเก็บ เรียกใช้ และรายงานเอกสารที่ต้องใช้ได้
 • เข้าใจถึงความจำเป็นในการบริหารเวลา( Schedule)ว่าเกี่ยวข้องกับระบบเอกสารว่าเป็นอย่างไร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ หนึ่ง :

 • เนื้อหาที่สำคัญในเอกสารก่อสร้าง
 • ความสำคัญของระบบเอกสาร
 • ความสัมพันธ์ของระบบเอกสาร (Workflow)
 • การจัดเอกสาร การเรียง จัดกลุ่ม และคัดเอกสาร
 • การกำหนด WBS- Workbreak Down Structure
 • ระบบการจัดเรียงรายการวัสดุตาม CSI -Master Format
 • แนะนำโปรแกรม Primavera Expedition เพื่อช่วยในการจัดทำระบบเอกสารก่อสร้าง
 • ระบบบันทึกรายละเอียดติดต่อ ( Contract Lists )

วันที่ สอง :

 • การออกเอกสารนำส่ง
 • การออกจดหมายเตือน ( Dunning Letter )
 • เอกสารการขออนุมัติ
 • การขออนุมัติเป็นชุด ( Submittal Sets)
 • การควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ( Cost Control )
 • เอกสารประกันภัย
 • เอกสารการประชุม
 • เอกสารบันทึกประจำวัน
 • การขอสั่งซื้อ
 • ใบสั่งซื้อ ( Purchase order )
 • การขอเบิกเงินงวด
 • การติดตามแผนงานและปรับปรุงแผนงานก่อสร้าง
 • การขอรายละเอียดเพิ่มเติม (RFI)
 • การโทรศัพท์
 • การขอเพิ่ม-ลดงาน
 • การติดตามแบบก่อสร้าง
 • การติดตามแบบก่อสร้างเป็นชุด ( Drawing package)
 • ความปลอดภัย

ค่าอบรม
100,000 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:00 - 17:00 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น