วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

การวิเคราะห์ต้นทุนและทรัพยากรด้วย Primavera Project Planner

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์กับการจัดการทรัพยากรที่สำคัญ การจัดกราฟของทรัพยากร ลำดับของทรัพยากรโปรไฟล์ ของทรัพยากร และการปรับระดับของการใช้ทรัพยากร (Leveling) เรียนรู้การใช้ปฏิทินของทรัพยากร สำหรับการวางแผน และการควบคุม โครงการ สามารถที่จะสั้งพิมพ์รายงานความก้าวหน้าของ โครงการแบบตัวอักษร ผู้อบรมสามารถสร้างปรับปรุงและติดตาม ทรัพยากรหรือต้นทุนได้ โดยการฝึกปฏิบัติใช้งานจริงกับโปรแกรม

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถที่จะวิเคราะห์ต้นทุนและทรัพยากรในโครงการได้
 • สามารถเข้าใจและกำหนดการจัดสรรทรัพยากรด้วยคอมพิวเตอร์ได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน
ต้องผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม P3 มาแล้ว

ระยะเวลาอบรม
1 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถจะเข้าใจได้ดังนี้

 • การวิเคราะห์ทรัพยากร โดยการใช้โปรไฟล์ทรัพยากร
 • การกำหนดลำดับก่อนหลังของทรัพยากร การสร้างทรัพยากรหลัก
 • การสร้างกราฟของทรัพยากรและต้นทุน
 • การสั่งออกรายงานและทรัพยากร
 • การกำหนดปฎิทินทรัพยากรลงในแผนงานโครงการ
 • การปรับทรัพยากร (Level resources)

เนื้อหาหลักสูตร

Controlling and Managing Resources

 • การจัดกิจกรรมลงในกลุ่มตามทรัพยากร
 • การใช้โปรไฟล์ของทรัพยากร/ตาราง สำหรับการวิเคราะห์แบบ "What-if"
 • การกำหนดลำดับก่อนหลังและทรัพยากรหลัก
 • การกำหนดระยะเลื่อมของทรัพยากรและเวลาลงในกิจกรรม
 • การกำหนดทรัพยากรแบบเส้่นตรงและไม่เป็นเส้นตรง
 • การใช้รายงานในการตรวจหรือการย้ายทรัพยากร/ต้นทุน

Resource Calendars

 • การสร้างปฎิิทินทรัพยากร การกำหนดประเภทของกิจกรรม
 • การกำหนดทรัพยากรหลักลงในประเภทกิจกรรมหลายๆแบบ

Resource Leveling

 • การสร้างพจนานุกรมรหัสกิจกรรม
 • การกำหนดปฎิทินการเพิ่มกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์การคำนวณแผนงาน

แบบฝึกหัด :

 • การกำหนดทรัพยากร
 • การบริหารทรัพยากร
 • การใช้ปฎิทินของทรัพยากร
 • การปรับระดับทรัพยากร สำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากร

วิทยากร

นที ฤดีสุขสกุล

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ วุฒิการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา ), วศ.ม.(บริหารงานก่อสร้าง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Primavera และเป็นวิศวกรควบคุม

ค่าอบรม
9,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:30 - 16:30 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :

เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น