วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

Cost Manager module-Basic Course

หลักสูตรอบรมนี้ เป็นการแนะนำการใช้โมดูลสำหรับการบริหารต้นทุน (Cost Managemant)โดยผู้เข้าอบรมจะเข้าใจวิธีการปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการให้ดีขึ้นว่า ทำได้อย่างไร ตลอดจนการติดตามและพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำงานโครงการ และสามารถสร้างเป็นรายงานเพื่อนำเสนอได้อย่างสวยงาม

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

สามารถใช้โมดูลการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในการแผนงานโครงการด้วยระบบ Primavera จนถึงระบบ earned value management ที่สมบูรณ์

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ผ่านการอบรมการใช้ Primavera ในหลัีกสูตร 102 มาแล้ว หรือเคยใช้ Primavera Engineering & Construction มาแล้ว

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจดังนี้
 • เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของการบริหารต้นทุนและ Earned Value
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแผนงานและระบบการเงิน สำหรับการมองสถานะโครงการในมุมใหม่่
 • โมเดลต้นทุนโครงการ สำหรับการมองประสิทธิภาพการทำงานโครงการ
 • สร้างรายงานโครงการและกราฟิกสำหรับการเข้าใจและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ หนึ่ง :

 • แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม
 • ระบบการใช้งานแบบ Navigation
 • ข้อมูลการกำหนดค่า (Configuring Data)
 • การนำข้อมูลโครงการเข้า (Importing Projects)
 • แผนงานเป้าหมาย (Bases )

วันที่ สอง :

 • ข้อมูลพื้นฐานของแผนงานเป้าหมาย (Baseline Basis)
 • พื้นฐานการทำงานจริง (Actual Basis)
 • พื้นฐานการพยากรณ์ (Forecast Basis)
 • การติดตามประสิทธิภาพ (Tracking Performance)
 • รายงาน (Reporting)

วิทยากร

นที ฤดีสุขสกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ วุฒิการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา ),วศ.ม.(บริหารงานก่อสร้าง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Primavera และเป็นวิศวกรควบคุม

ค่าอบรม
12,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:30 - 16:30 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :

เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น