วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

Expedition Professional โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างและควบคุมต้นทุน

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมการใช้โปรแกรม Primavera Expedition Professional สำหรับการบริหารเอกสารงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งรองรับการทำงานแบบหลายๆ โครงการได้ในกระดาษแผ่นเดียว โดยผู้เข้าอบรมสามารถที่จะเข้าใจและสามารถใช้งาน สำหรับบริหารเอกสารงานก่อสร้างได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ สัญญาจ้าง แบบก่อสร้าง ใบรายการ BOQ. รายการประกอบแบบ และแผนงานก่อสร้าง(Schedule) การควบคุมต้นทุน (Cost Control) การเบิกเงินงวด ใบจัดซื้อ ใบขออนุมัติ (Submittals) ใบปะหน้าเอกสาร (Transmittal) การเพิ่มลดงาน (Change Order) การประชุม บันทึกประจำวัน ชุดแบบก่อสร้าง (Drawing Sets) การออกจดหมายเตือนล่าช้า ความปลอดภัยในสนาม บันทึกการโทรศัพท์ (Phone Log) สัญญาประกันภัย การค้นหาประเด็น (Issues) เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถจัดกลุ่ม เรียง และกลั่นกรองเอกสารได้ใหม่ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ Primavera E&C ได้

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • บริหารการดำเนินการตามสัญญา
 • ระเบียนบันทึกและติดตามเอกสารที่สำคัญของโครงการ
 • พิมพ์รายงานเอกสารจากโปรแกรม
 • วิเคราะห์และควบคุมต้นทุน

ระยะเวลาอบรม
3 วัน

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน
สามารถใช้โปรแกรม windows ได้ ควรมีความรู้ด้านการวางแผนงานมา หรือใช้โปรแกรม Primavera มาบ้าง สำหรับท่านทีี่ต้องการความเข้าใจ ถึงศัพย์ภาษาไทย-อังกฤษในการเรียกเอกสาร หรือ ลำดับขั้นการไฟลของข้อมูล ควรลงหลักสูตร

ระบบเอกสารสำหรับงานก่อสร้าง ( Construction Documents & Workflow ) เพิ่มเติม

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะมีเข้าใจดังนี้
 • สร้างโครงการ
 • พัฒนาสมุดรายชื่อติดต่อของบริษัท
 • ติดตามแบบก่อสร้าง
 • ติดตามรายงานประจำวัน
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับประชุม
 • บันทึกและติดตามเอกสารการขออนุมัติ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงาน
 • ติดตามต้นทุนสัญญา ( Cost Control )
 • สร้างและสถานะของการขอเบิกเงิน
 • บริหารขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
 • การใช้เอกสารสำหรับการวิเคราะห์
 • การแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ
 • ติดตามเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ หนึ่ง :

 • แนะนำโปรแกรม Primavera Expedition
 • สร้างสมุดรายชื่อของบริษัท ( Contract List )
 • การปรับแก้หน้าจอสำหรับแต่ละคน ( Customized Screen )
 • การจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ( grouping,Sorting and Filter )
 • หลักการพื้นฐานของต้นทุน
 • สัญญา ( Contract )
 • ประเด็น ( Issue )
 • การสร้างโครงการใหม่

วันที่ สอง :

 • การติดตามและบันทึกเอกสารการขออนุมัติ ( Submittal )
 • การออกจดหมายแตือน ( Dunning Letter )
 • การบันทึก จดหมาย การขอรายละเอียดเพิ่มเติม (RFI) และโทรศัพท์
 • การติดตามแบบก่อสร้าง ( Drawing Package )
 • การปรับปรุงแผนงานก่อสร้างจาก Expedition
 • ความปลอดภัย (Safety)
 • การบันทึกประกันภัย ( Insurance )

วันที่ สาม :

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Order & Change Order Management )
 • การบันทึกรายงานประจำวัน ( Daily Report )
 • การบันทึกการประชุม ( Minute Meeting )
 • การเบิกเงิน
 • การสั่งวัสดุ
 • การบริหารงานต้นทุน ( Cost Control )

วิทยากร

นที ฤดีสุขสกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ วุฒิการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา ),วศ.ม.(บริหารงานก่อสร้าง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Primavera และเป็นวิศวกรควบคุม

ค่าอบรม
14,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:30 - 16:30 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :

เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น