วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

การบริหารโครงการมืออาชีพสมัยใหม่ (Modern Professional Project Management)

จากการรวบรวมข้อมูลของโครงการก่อสร้างกว่า 20,000 แห่ง เพื่อทำการสำรวจผลการบริหารโครงการ พบว่า มีโครงการก่อสร้างเพียง 30% ที่มีการบริหารโครงการได้เป็นไปตามแผนและค่าใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณ นอกนั้น 70% ประสบปัญหาทำงานล่าช้ากว่าแผน และค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ ซึ่งพบว่ามีจำนวนโครงการที่ล้มเหลวมีจำนวนมากกว่าโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สาเหตุส่วนใหญ่ของความล้มเหลวในการบริหารโครงการเพราะผู้จัดการโครงการไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการทำงานของตนเองที่ชัดเจนทำให้ไม่รู้ว่า ในแต่ละวันตนเองต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง และไม่มีเครื่องมือในการบริหารโครงการที่ดี

การที่จะบริหารโครงการให้เสร็จทันเวลา (Time) และอยู่ภายใต้เงิน (Cost) งบประมาณของสัญญานั้น ไม่ใช่เรื่องยากหากเข้าใจองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบในการบริหารโครงการ ตามสถาบัน PMI ซึ่งเป็นสถาบันที่นักบริหารโครงการทั่วโลกให้การยอมรับ การเข้าใจบทบาทหน้าตนเองในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และมีเครื่องมือในการบริหารโครงการ

Primavera Engineering and Construction เป็นโปรแกรมในการบริหารโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการที่ดีที่สุด และมีการนำองค์ความรู้ของสถาบัน PMI มาช่วยในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และจากผลการสำรวจของ ENR 2003 พบว่าเป็นโปรแกรม P3e/c เป็นโปรแกรมในการบริหารโครงการแบบ High – End ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก

เพราะฉะนั้นหลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้างด้วย Primavera จึงเหมาะกับหลายๆ คนที่มีหน้าที่ในการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน (Time) อยู่ภายใต้งบประมาณ (Cost) และผลงานที่ได้มีคุณภาพ (Quality) และได้เรียนรู้ลักษณะการบริหารโครงการที่เป็นรูปแบบมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกนิยมใช้กัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • สถาปนิก, วิศวกร, ผู้รับเหมา
 • ผู้ประสานงาน, นักวางแผนโครงการ
 • ผู้จัดการโครงการ ทุกสาขาธุรกิจ
 • ผู้บริหารองค์กรเอกชน ราชการ และบุคคลทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร
1.หลักการในการบริหารโครงการ ตามหลักการของ PMI (Project Management Institute)(12 ชม.)

 • วงจรในการบริหารโครงการและการจัดโครงสร้างความรับผิดชอบ (Project Life Cycle and Organization)
 • กระบวนการในการบริหารโครงการของแต่ละโครงการ (Project Management Processes for a Project)
 • การบริหารโครงการแบบบูรณาการ (Project Integration Management)
 • การบริหารขอบเขตงานโครงการ (Project Scope Management)
 • การบริหารเวลาในโครงการ (Project Time Management)
 • การบริหารค่าใช้จ่ายในโครงการ (Project Cost Management)
 • การบริหารคุณภาพในโครงการ (Project Quality Management)
 • การบริหารทรัพยากรบุคคลในโครงการ (Project Human Resource Management)
 • การบริหารการติดต่อประสานงานในโครงการ (Project Communications Management)
 • การบริหารความเสี่ยงในโครงการ (Project Risk Management)
 • การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ (Project Procurement Management)

2. การบริหารโครงการด้วยโปรแกรม Primavera ระดับเบื้องต้น (102 - Project Management module - Basic Course) (18 ชม.)

 • แนะนำโมดูลการบริหารโครงการของ Primavera Engineering & Construction และวงจรชีวิตของการบริหารโครงการ
 • อธิบายถึงการทำงานของ Project Management module
 • อธิบายถึงโครงสร้างโครงการ
 • สร้างโครงการ
 • สร้าง Work Breakdown Structure (WBS)
 • สร้างรหัสหน่วยงาน (Activity Code)
 • การเพิ่มหน่วยงาน (Activity)
 • การจัดการระบบเอกสารโครงการ
 • สร้างความสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 • การกำหนดและสั่งคำนวณแผนงาน
 • การกำหนดเงื่อนไขลงในแผนงาน
 • การกำหนดทรัพยากร
 • การระบุทรัพยากรและต้นทุนลงไปในแผนงาน
 • การวิเคราะห์ทรัพยากรและต้นทุน
 • เทคนิคในการปรับแผนงานโครงการให้เหมาะสม
 • การกำหนดแผนงานโครงการหลัก (การทำ Baseline)
 • การรายงานความก้าวหน้าโครงการ เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลโครงการ
 • การดูรายงานผลการดำเนินการ
 • การสร้างรายงาน
 • การสร้างเว็ปไซต์โครงการจากโปรแกรม

3. การบริหารโครงการด้วยโปรแกรม Primavera ระดับสูง (106 - Project Management module - Advanced Course) (12 ชม.)

 • การกำหนดสิทธิการใช้งานและบริหารความปลอดภัยของข้อมูล (Administration)
 • การกำหนดแผนงานเพื่อให้รองรับกับการทำงานในแบบหลายสกุลเงิน (Multi Currency)
 • การสร้างปฎิทิน (Creating Calendars)
 • การสร้างโครงการด้วย Project Architect
 • เรียนรู้คำสั่งและเงื่อนไขในการใช้งานเพื่อแก้ไขแผนงานด้วยคำสั่งเดียว (Global Change)
 • การวางแผนงบประมาณแบบบนลงล่าง (Top-down Budgeting)
 • การสร้างและกำหนดบัญชีต้นทุน (Defining & Assigning Cost Accounts)
 • ประมาณราคาแบบบนลงล่าง (Top-down Estimating)
 • การจัดลำดับความสำคัญโครงการ (Project Scoring)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management )
 • การกำหนดประเภทของเวลา (Duration Types)
 • การกำหนด % การเสร็จงาน (Calculating % Complete)
 • การคำนวณต้นทุน (Cost Calculations)
 • การวัดเนื้องานด้วยเทคนิค Earned Value และการกำหนดน้ำหนักของโครงการ (Weighted Milestones)
 • ข้อมูลสรุปโครงการ และ การตั้งคำนวณอัตโนมัติ (Summarizing Project Data & Job Services)
 • รูปแบบรายงานในการติดตามแผนงาน (Tracking Layouts)
 • การวิเคราะห์ทรัพยากรขั้นสูง (Advanced Resource & Role Analysis )
 • การปรับกำลังพลให้เหมาะสม (Leveling Resources)
 • รูปแบบการตั้งให้โปรแกรมคำนวณค่า Actual แบบอัตโนมัติ (Auto Computing Actual )
 • การนำข้อมูลโครงการเข้าและส่งออก (Importing and Exporting Projects)


4. การบริหารงานเอกสารก่อสร้างด้วยโปรแกรม Priamvera Expediton (E202 Expedition Professional) (18 ชม.)

 • แนะนำโปรแกรม Primavera Expedition
 • สร้างสมุดรายชื่อของบริษัท (Contract List )
 • การปรับแก้หน้าจอสำหรับแต่ละคน (Customized Screen)
 • การจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (Grouping, Sorting and Filter)
 • หลักการพื้นฐานของต้นทุน
 • สัญญา (Contract)
 • ประเด็น (Issue)
 • การสร้างโครงการใหม่
 • การติดตามและบันทึกเอกสารการขออนุมัติ (Submittal)
 • การออกจดหมายแตือน (Dunning Letter)
 • การบันทึก จดหมาย การขอรายละเอียดเพิ่มเติม (RFI) และโทรศัพท์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น