วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

เทคนิคการวางแผนงาน CPM พร้อมฝึกปฎิบัติ

*** หลักสูตรนี้ไม่สามารถหาเรียนได้ในระัดับมหาวิทยาลัย นอกจากที่นี่ที่เดียว ***

หลักสูตรอบรมนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีและเทคนิคในการวางแผนงานโครงการ (Schedule) ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารโครงการ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎี และการทดลองฝึกวางแผนกับโครงการงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำปรึกษาและอธิบายขณะที่ผู้อบรมกำลังวางแผนงานโครงการ

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม
 • สามารถที่จะเขียนแผนงานโครงการ (Project Schedule) ได้เอง
 • สามารถเข้าใจในการบริหารเวลาได้ดีขึ้น

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารโครงการและคอมพิวเตอร์มาก่อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการบริหารโครงการ หรือ เริ่มเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบริหารโครงการทุกระดับ และันักศึกษา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ IT ที่เรียนด้านการบริหารโครงการ IT บริหารงานก่อสร้าง

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

 • สามารถเข้าใจหลักการบริหารโครงการ ด้วยการบริหารเวลา
 • สามารถเข้าใจถึงหลักการคำนวณเวลาในแผนงาน
 • สามารถเข้าใจถึงหลักการกำหนดเงือนไขในแผนงาน
 • สามารถวางแผนงานโครงการที่ต้องทำได้
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับโปรแกรมบริหารโครงการได้ดีขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่หนึ่ง :

 • อธิบายหลักการบริหารเวลา (Time Management) CPM - Critical Path Method
 • อธิบายหลักการวางแผนงานแบบต่างๆ
 • วงจรชีวิตของการบริหารโครงการ
 • อธิบายถึงหลักการของ Work Breakdown Structure (WBS)
 • อธิบายแผนงาน (Schedule) แบบ Early Start และ Late Finish
 • การสร้างกิจกรรมในโครงการ (Activity) และกิจกรรมย่อยในกิจกรรม (Step)
 • ประเภทของกิจกรรม (Activity Type)
 • การกำหนดค่าเงื่อนไขในแผนงาน (Constraints)
 • การคำนวณเวลาในแผนงาน (Scheduling Calculation)
 • เทคนิคการปรับเวลาแผนงาน
 • การติดตามความก้าวหน้าของงาน
 • รายงานแผนงานโครงการในรูปแบบต่างๆ
 • การติดตามประสิทธิภาพของโครงการด้วย S-Curve .

วันที่ สอง :

 • เลือกโครงการที่ต้องการฝึก
 • ทดลองวางแผนโครงการเอง (5 ชม.)
 • ตรวจและอธิบายข้อบกพร่องของแผนงานที่นักศึกษาทำ
 • ทดลองปฎิบัติการ (Workshop)
 • วางแผนโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร หรือ
 • วางแผนโครงการก่อสร้างอาคารสูง หรือ
 • วางแผนโครงการสำหรับหน่วยงานราชการ หรือ
 • วางแผนโครงการ IT สำหรับการ Implementation คอมพิวเตอร์ .
 • โดยจะให้ฝึกทำโครงการตามพื้นฐานของผู้เข้าอบรม

วิทยากร :

อ.เจษฎา ชีวะวิชวาลกุล (สอนภาคทฤษฎี)

วิศวกรรมระดับสามัญโยธา6716 ผู้ตรวจสอบอาคาร 0721/2550
วิศวกรโยธากรมศิลปากร ,ที่ปรึกษา มิตรสัมพันธ์เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ บจก.

อ.วินัย คิ้วสุวรรณศรี (สอนภาคปฏิบัติและประสบการณ์)

วิศวกรรมระดับสามัญโยธา 2637 ผู้ตรวจสอบอาคาร 0150/2550
ผู้จัดการบริษัทThai Obayashi Corp.Ltd.

ค่าอบรม :
7,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม :
09:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม :

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น