วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

My Primavera module-Basic Course

หลักสูตรนี้ จะเป็นการฝึกปฎิบัติจริงกับโปรแกรมผ่าน web-based ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ปูความรู้พื้นฐานของการบริหาร โครงการ การกำหนดทรัพยากร การตรวจและการอนุมัติตาราง เวลาการทำงาน การปรับปรุงแผนโครงการในกรณีเกิดการล่าช้า การจัดทรัพยากรให้เหมาะสมกับการทำงาน และการวิเคราะห์ Portfolio ผู้เข้าอบรมจะัสามารถสร้างหน้าจอส่วนตัวได้เอง และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทีมงาน และบริหารเอกสาร และการสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มต้นผ่าน Browser

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถปรับหน้าจอ Personal และ Project workspaces ได้เอง

 • บริหารโครงการตั้งแต่เริ่มสร้าง

 • วิเคราะห์แผนงานโครงการและกำหนดทรัพยากรได้

 • ตรวจดูและอนุมัติตารางเวลาการทำงานได้

 • ประสานการทำงานระหว่างทีมงานได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน
สามารถใช้โปรแกรม Internet explorer ได้ ทำงานเป็นทีมงานบริหารโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรสนาม

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถจะเข้าใจได้ดังนี้

 • อธิบายถึง Primavera modules ได้

 • สร้าง Personal Workspace ได้เอง

 • อธิบายถึงวงจรชีวิตของการบริหารโครงการ

 • อธิบาย Enterprise Project Structure และ Work Breakdown Structure

 • สามารถสร้างโครงการได้เอง

 • ปรับปรุง Project Workspace และ Workgroup ได้เอง

 • สามารถสร้าง WBS-Work Breakdown Structure

 • เพิ่มกิจกรรมได้เอง

 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมได้เอง

 • คำนวณแผนงานโครงการได้

 • กำหนดเงื่อนไขกิจกรรมได้เอง

 • กำหนดทรัพยากรได้

 • ปรับความเหมาะสม ทำงาน วิเคราะห์แผนโครงการได้

 • สร้างโครงการใหม่แบบง่ายได้ผ่าน Browser

 • บริหารเอกสาร

 • สร้างและทำการวิเคราะห์ portfolios ได้

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำ

 • อธิิบายถึงโมดูลของ Primavera

 • การปรับ Personal Workspace

 • อธิบายถึงวงจรชีวิตของการบริหารโครงการ

 • อธิบาย Enterprise Project Structure และ Work Breakdown Structure

 • การสร้างโครงการ

 • การปรับแก้ Project Workspace และ Workgroup

 • การสร้าง WBS- Work Breakdown Structure

 • การเพิ่มกิจกรรม

 • การสร้างความสัมพันธ์แต่ละกิจกรรม

 • การคำนวณแผนงานโครงการ

 • การกำหนดค่าเงื่อนไข

 • การกำหนดทรัพยากร

 • การปรับแผนโครงการให้เหมาะสม

 • การทำงานตามแผนโครงการ

 • การวิเคราะห์แผนงานโครงการ

 • การสร้างโครงการ ตอนเริ่มต้น

 • การบริหารเอกสาร

 • การสร้างและการวิเคราะห์ portfolios

วิทยากร

นที ฤดีสุขสกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ วุฒิการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา ),วศ.ม.(บริหารงานก่อสร้าง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Primavera และเป็นวิศวกรควบคุม

ค่าอบรม
10,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:30 - 16:30 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น