วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

การวางแผนและควบคุมโครงการด้วย Primavera Project Planner (P3)

หลักสูตรอบรมสำหรับการศึกษาการใช้งานขั้นพื้นฐานของโปรแกรม Primavera Project Planner โดยผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษา หลักการของการวางแผนและเทคนิคการปรับแผนงานของโปรแกรม นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองใช้งานจริง ตั้งแต่แนวทางการสร้างโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ โดยใช้พื้นฐานของหลัการบริหารโครงการ คือ แผนงาน (Shcedule), ทรัพยากร (Resources), และต้นทุน (Cost) สามารถสร้างโครงการใหม่พร้อมทั้งข้อมูลในกิจกรรมและทรัพยากร รวมทั้งสามารถคำนวณแผนงานได้

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถสร้างแผนงานโครงการ ที่ประกอบด้วยกิจกรรม ต้นทุนและทรัพยากรได้
 • สามารถที่จะคำนวณแผนงานได้
 • สามารถปรับปรุงแผนงานโครงการได้
 • สามารถสั่งพิมพ์รายงานในแบบต่างๆได้รวมถึง S-Curve

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน
สามารถใช้โปรแกรม windows ได้ และควรมีความรู้ด้านการวางแผนงานมาบ้าง

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถจะเข้าใจได้ดังนี้

 • กำหนดโครงสร้างของรหัสและโครงการ กำหนดทรัพยากรและต้นทุนลงในโครงการ
 • เพิ่มและจัดเรียงข้อมูลกิจกรรม
 • สร้างแผนงานเป้าหมาย
 • พัฒนาเครือข่ายโครงการ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ก่อนหลัง
 • กรอกสถานะข้อมูลสำหรับการปรับปรุงแผนงาน
 • สั่งคำนวณแผนงานโครงการ บันทึกการทำงานในแต่ละช่วง
 • กำหนดเงื่อนไขการทำงานลงในแผนงาน สร้างผลสำเร็จของโครงการ
 • ปรับแก้หน้าจอให้ตรงตามความต้องการ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ หนึ่ง :

 • หลักพื้นฐานของการบริหารโครงการ
 • สร้างโครงสร้างรหัสและโครงการ
 • สร้างปฎิทิน
 • เพิ่มและจัดเรียงกิจกรรม
 • ความสัมพันธ์
 • แผนงาน (Schedule)

วันที่ สอง :

 • กำหนดค่าเงื่อนไขลงในแผนงาน
 • การปรับแก้ไขหน้าจอให้เป็นไปตามต้องการ
 • บริหารต้นทุนและทรัพยากร
 • สร้างแผนงานเป้าหมาย
 • ปรับปรุงแผนงานปัจจุบัน
 • พิมพ์รายงานที่มีประสิทธิภาพ

ทดลองปฎิบัติการ :

 • สร้างพจนานุกรมรหัสกิจกรรม
 • สร้างปฎิทิน
 • เพิ่มกิจกรรม
 • เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
 • สั่งคำนวณแผนงาน
 • กำหนดเงื่อนไขของแผนงาน
 • แก้ไขตารางกิจกรรม
 • กำหนดบัญชีต้นทุนและทรัพยากร
 • กำหนดต้นทุนและทรัพยากรลงในกิจกรรม
 • การปรับลดระยะเวลาโครงการ
 • สถานะโครงการ ( Project Status)

แบบฝึกหัด :

 • เพิ่มโครงการเข้าไปในกลุ่มโครงการ
 • พัฒนาโครงสร้างรหัส
 • เพิ่มค่าของรหัสโครงการ
 • คำนวณแผนงานด้วย
 • สร้างแผนงานเป้าหมาย (Target Plan)

ค่าอบรม
9,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:30 - 16:30 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรอบรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
602 การวิเคราะห์ต้นทุนและทรัพยากรด้วย Primavera Project Planner
603 การบริหารข้อมูลโครงการด้วย Primavera Project Planner
102 Project Management module -Basic Course
106 Project Management module -Advanced Course
PK01 หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่
PK02 เทคนิคการวางแผนงาน CPM พร้อมฝึกปฏิบัติ

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น