วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

Project Management module-Basic Course

หลักสูตรอบรมที่จะทำใ้ห้ผู้รับการอบรมเข้าใจพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารโครงการ โดยการทดลองใช้งานจริงกับโปรแกรม ในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐานของโปรแกรม Primavera Engineering & Construction โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างโครงการและติดตามงาน จนกระทั่งโครงการเสร็จสมบูรณ์ โดยเน้นการปฏิบัติและแนะนำการใช้ส่วนประกอบหลัก 3 ประการของ การบริหารโครงการ คือ แผนงานโครงการ, ทรัพยากร และต้นทุน โดยครอบคลุมถึงเทคนิคในการวางแผนงาน

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถสร้างโครงการ กิจกรรม และ ทรัพยากร
 • คำนวณแผนงานได้
 • วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร และ ต้นทุน
 • แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้เอง
 • เปรียบเทียบแผนงานปัจจุบันและแผนงานเป้าหมายได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

คอมพิวเตอร์ Windows ทั่วไป หากมีความรู้เรื่อง Project Management มาบ้างจะเข้าใจได้เร็วขึ้น

ระยะเวลาอบรม
3 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถจะเข้าใจได้ดังนี้

 • เพิ่มโครงการลงในโครงสร้างโครงการได้ในระบบได้
 • เข้าใจหลักการของ WBS (Work Breakdown Structure)และสามารถสร้าง WBS ได้
 • สามารถเพิ่มเอกสารอ้างอิงได้
 • สามารถเพิ่มหน่วยงานได้
 • สามารถสร้างหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน และ รหัสหน่วยงานได้
 • สร้างความสัมพันธ์แต่ละหน่วยงานได้
 • สั่งคำนวณแผนงานโครงการได้
 • เพิ่มเงื่อนไขข้อกำหนดลงไปในหน่วยงานได้
 • จัดกลุ่มหน่วยงาน
 • กำหนดทรัพยากรและต้นทุนได้
 • วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและต้นทุนได้
 • ปรับแผนงานโครงการให้เหมาะสมกับการทำงานจริง
 • สถานะโครงการ
 • วิเคราะห์การปรับปรุงข้อมูลโครงการ

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่หนึ่ง :

 • แนะนำโมดูลการบริหารโครงการของ Primavera Engineering & Construction และวงจรชีวิต
 • ของการบริหารโครงการ
 • อธิบายถึงการทำงานของ Project Management module
 • อธิบายถึงโครงสร้างโครงการ
 • สร้างโครงการ
 • สร้าง Work Breakdown Structure (WBS)
 • สร้างรหัสหน่วยงาน
 • เพิ่มหน่วยงาน

วันที่สอง :

 • ดูแลระบบห้องสมุดเอกสารโครงการ
 • สร้างความสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 • สร้างและสั่งคำนวณแผนงาน
 • เพิ่มข้อเงื่อนไขลงในหน่วยงาน
 • รูปแบบของข้อมูล
 • กำหนดทรัพยากร
 • กำหนดทรัพยากรและต้นทุน
 • วิเคราะห์ทรัพยากรและต้นทุน

วันที่สาม :

 • ปรับแผนงานโครงการให้เหมาะสม
 • กำหนดแผนงานโครงการหลัก
 • สั่งคำนวณแผนงานโครงการ
 • วิเคราะห์การปรับปรุงข้อมูลโครงการ
 • การดูรายงานผลการดำเนินการ
 • สร้างรายงาน
 • การสร้างเว็ปไซค์โครงการจากโปรแกรม

ทดลองปฏิบัติ (Workshop) :

 • สร้าง WBS - Work Breakdown Structure
 • เพิ่มหน่วยงาน
 • สร้างความสัมพันธ์ของโครงการ
 • สร้างแผนงานและคำนวณแผนงาน
 • เรียกดูข้อมูลแผนงาน
 • กำหนดทรัพยากรและต้นทุน
 • วิเคราะห์ทรัพยากรและต้นทุน
 • ปรับปรุงแผนงาน

วิทยากร

นที ฤดีสุขสกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ วุฒิการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา ),วศ.ม.(บริหารงานก่อสร้าง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Primavera และเป็นวิศวกรควบคุม

ค่าอบรม
14,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:30 - 16:30 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง
106 Project Management module - Advanced Course
PK01 หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่
PK02 เทคนิคการวางแผนงานCPMพร้อมฝึกปฏิบัติ

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น