วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่ (Modern Project Management) รหัส PK01

หลักการและเหตุผล :

ในภาวะปัจจุบันแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์และการแข่งขันที่รุนแรงได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงองค์กรที่มีความเข้มแข็งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้
การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นการศึกษาถึงพื้นฐานการจัดการโครงการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต บริการ รวมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ โดยเน้นถึงหลักการสำคัญของการบริหารโครงการ (Project Management) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวางแผนโครงการ (Project Planning) การควบคุมโครงการ (Project Control) การจัดการทีมงาน (Team Management) และการประเมินโครงการ (Project Evaluation) ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานหรือองค์กรได้ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารับทราบและเข้าใจหลักการการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถวางแผนงานโครงการได้(Project Baseline Schedule)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนามีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรเพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการที่ถูกต้อง
 • เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญ 9 หมวดในการบริหารโครงการ
 • เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ
 • สามารถวางแผนงานโครงการเบื้องต้นได้
 • เข้าใจความสำคัญของ WBS - Work Breakdown Structure
 • เข้าใจถึงหลักการคำนวณแผนงานโครงการได้ทั้งแบบ Forward และ backward
 • เข้าใจถึงทฤษฎีการประเมินผลงานด้วย Earn Value หรือ S-Curve
 • สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารโครงการที่ เหมาะสมกับงาน

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

 • สามารถที่จะเข้าใจกับระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งระบบ
 • สามารถอธิบายเหตุผลและการสัมพันธ์ของเอกสารแต่ละแบบได้
 • สามารถเข้าใจชื่อเรียกของเอกสารทั้งไทยและภาษาอังกฤษได้
 • สามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการจัดเก็บ เรียกใช้ และรายงานเอกสารที่ต้องใช้ได้
 • เข้าใจถึงความจำเป็นในการบริหารเวลา (Schedule) ว่าเกี่ยวข้องกับระบบเอกสารว่าเป็นอย่างไร

คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา

 • ผู้บริหารโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโครงการ
 • เจ้าของระบบงานและฝ่ายผู้ใช้ระบบงาน

วิทยากร :

ดร.สุทธิ ภาษีผล

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ หนึ่ง :

 • Project Management Overview (ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
 • คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
 • Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
 • ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ
 • หลักการสำคัญของ Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
 • Project Organization (การจัดโครงสร้างองค์กรของโครงการ)
 • Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคคลากร)
 • หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ /บุคคลในโครงการ
 • กรณีศึกษา
 • Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
 • แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จ

วันที่ สอง :

 • Project Planning (การวางแผนโครงการ)
 • ประเด็นสำคัญในการวางแผนงาน
 • การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop
 • หลักการ GANTT Chart และ การคำนวณเส้นทางวิกฤตโครงการ (CPM)
 • หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
 • กรณีศึกษา Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
 • การควบคุม (Control) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง และหลักการในการควบคุม
 • การคำนวณ และวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value Analysis)
 • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)
 • สรุปและตอบข้อซักถาม

ค่าอบรม
7,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม
09:00 - 17:00 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :

เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น