วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

การบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร

ความรู้จากการบริหารโครงการเป็นความรู้ที่เกิดจากการกลั่นกรองจากการปฏิบัติของผู้มีประสบการณ์มานานหลายปี และเป็นแม่แบบใหญ่ที่มีรายละเอียด เนื้อหา และลำดับขั้นตอนอย่างมีระบบ มีความชัดเจนในรูปแบบเชิงโครงสร้าง และมีหลักการบริหารที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ ดังนั้นความรู้ด้านบริหารจัดการโครงการ จึงเป็นความรู้ที่ทุกคนควรจะศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวางแผน การสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานได้

องค์กรที่กำลังปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์แข่งขันในปัจจุบัน โดยพยายามที่จะกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ การบริหารโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น และสามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสนองความต้องการหรือปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การแสดงออกถึงภาวะผู้นำจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การเข้าใจบทบาทและเข้าใจกระบวนการสำคัญ ๆ ของการบริหารจัดการแต่ละขั้นตอนในวงจรโครงการที่ชัดเจนจะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ดีได้ สามารถประสานเชื่อมโยงกับความต้องการจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดี และสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้

วัตถุประสงค์ :

 1. รู้และเข้าใจในบทบาทของผู้บริหารโครงการ และสามารถประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการได้
 2. รู้และเข้าใจรายละเอียดขั้นตอน หรือวงจรการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดลำดับความคิด และกรอบความคิด ด้านบริหารจัดการที่ดีและมีทิศทางเดียวกัน
 3. สามารถสร้างและใช้เครื่องมือในการควบคุมโครงการ และนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้กับ ระบบงานในหน่วยงานของตนเอง อาทิ การออกแบบ KPI และการนำ KPI ไปในใช้ประโยชน์อย่างไร
 4. เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ด้านการตัดสินใจ การคิดอย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพการสื่อสาร เข้าใจปัจจัยความสำเร็จของการบริหารโครงการจากตัวแบบของบุคคลที่มีประสบการณ์

ระยะเวลาในการอบรม :
2 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • ความสำคัญของการบริหารโครงการ กับ วงจรการบริหารโครงการในมุมมองต่าง ๆ
 • บทบาทความสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ
 • ทบทวนหลักวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Basic Review)
 • โครงสร้างองค์การบริหารโครงการ
 • การเริ่มโครงการและแผนกลยุทธการบริหารโครงการ
 • ทบทวนระบบการศึกษาความเป็นไปได้โครงการและการประเมินโครงการ
 • การเลือกและการตัดสินใจโครงการอย่างเป็นระบบ
 • โครงสร้างหลักการบริหารจัดการ (Management Code Structure)

วันที่ 2

 • การบริหารความเสี่ยงโครงการ
 • กระบวนการจัดสรรหาและการคัดเลือกผู้ปฏิบัติโครงการ
 • วงจรการควบคุมโครงการ
 • ปัจจัยความสำเร็จการบริหารโครงการ
 • การประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมทดสอบ
 • การบริหารการก่อสร้าง
 • กลยุทธ์การควบคุมระบบข้อมูลข่าวสารและรายงานการบริหารโครงการ
 • การสิ้นสุดโครงการ / การส่งถ่ายโครงการ
 • กิจกรรมกลุ่ม เพื่อทดสอบการตัดสินใจ & การคิดอย่างเป็นระบบ
 • สอบถามปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย :

 • เจ้าของกิจการ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร
 • ผู้บริหารโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ วิศวกรอาวุโส
 • ผู้รับเหมา
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :

อาจารย์ภูดิศ เอกทัตร์

การศึกษา : Master Degree in Public Administration, National Institute of Developmen Administration เป็นผู้พัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรมการบริหารข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

ค่าอบรม :

ท่านละ 6,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
สมัครวันนี้ รับส่วนลดทันทีเหลือเพียงท่านละ 5,500 บาท เท่านั้น

เวลาอบรม
09:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น